เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

GHS กำหนดว่า ต้องใช้ข้อมูลความปลอดภัย 16 ตอน
ที่มีลำดับเฉพาะของตอน  ตอนเหล่านั้นจะรวมถึง:

 • การชี้บ่ง
 • การชี้บ่งอันตราย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม/องค์ประกอบ
 • มาตรการปฐมพยาบาล
 • มาตรการในการดับเพลิง
 • มาตรการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • การจัดการและการจัดเก็บข้อมูล
 • การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล
 • คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
 • ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา
 • ข้อมูลทางพิษวิทยา
 • ข้อมูลเชิงนิเวศน์
 • มาตรการการกำจัด
 • ข้อมูลการขนส่ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
 • ข้อมูลอื่นๆ

 

ยังมีการระบุองค์ประกอบไว้ภายในแต่ละส่วนอีกด้วย เอกสารความปลอดภัยจะต้องแจ้งผู้รับถึงอันตรายของวัสดุ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บที่ปลอดภัยการจัดการและการกำจัดสารหรือของผสม   โดยพื้นฐาน วัสดุควรจะนำเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกันและครบถ้วนกับผู้รับในสถานที่ทำงาน  คนอื่นๆ อาจจะใช้ข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งนายจ้าง บุคลากรทางสุขภาพ บุคลากรตอบสนองฉุกเฉินทางความปลอดภัย บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานรัฐบาล