การเตรียมความพร้อมฉุกเฉินและความปลอดภัยต่อสาธารณะ

โรงงานทั้งหมดของเราทั่วโลกมีแนวทางในการที่จะสร้าง ดำเนินการและรักษาขั้นตอนเพื่อแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างได้แก่ แผนการตอบสนองฉุกเฉินและแผนป้องกันการรั่วไหล เราทบทวนและทดสอบขั้นตอนของเราเป็นระยะ เมื่อปฏิบัติได้ นอกจากนี้ เควกเกอร์มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขนส่งสิ่งแวดล้อมและการแพทย์

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบในการดูแล 14001 ของเราในทวีปอเมริกาเหนือในปี 2560 เรากำลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบของเราในอันที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรและเสริมสร้างการไหลของข้อมูล/การจัดการอันตราย/ปลอดภัย คำแนะนำ และการฝึกอบรมไปตามห่วงโซ่คุณค่า